Gondolat
13. hét

E-mail Nyomtatás PDF

MEG­VÁL­TÓ

Meg­vál­tó csak egy volt és nem is lesz több a vi­lág vé­ge­ze­té­ig. Ő át­ölel­te a ke­resz­tet, ele­get tett a ke­resz­ten a meg­bán­tott Is­ten­nek és ér­de­met szer­zett a ke­gye­lem­re és dicsőségre.

(Bu­da­pest, 1946. aiugusztus. 4.; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 195. o.)

 

12. hét

E-mail Nyomtatás PDF

TEMP­LOM

A vi­lá­gon höm­pö­lyög­het akár­mi­lyen meg­áradt fo­lyó, de szent örök­ké a temp­lom, a ka­to­li­kus is­ko­la, a csa­lá­di ott­hon, ezek kü­szö­bén áll­ja­tok ren­dü­let­le­nül őrséget. Ami­ben mi él­tünk és hal­tunk és üd­vös­sé­gün­ket vár­tuk és Is­ten ir­gal­má­ból el­nyer­tük, ab­ban él­je­tek, hal­ja­tok és üd­vö­zül­je­tek!

(Szent­gott­hárd, 1947. május. 4.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 280. o.)

 

11. hét

E-mail Nyomtatás PDF

SZE­RE­TET

Ne­kem is kell lát­nom Jé­zus alak­já­ról ka­pott fén­­nyel a test­vért, a csa­lád­tag­ja­i­mat, emig­ráns test­vé­re­i­met és me­leg sze­re­tet­tel kell ér­tük ál­do­za­tot hoz­nom és sze­ret­nem kell őket mind.

(Pázmáneum, 1974. február. 10.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány Levéltára 052/b. dosszié)

 

10. hét

E-mail Nyomtatás PDF

LELKIISMERET

Van­nak hely­ze­tek, ami­kor a lel­ki­is­me­ret mond me­gálljt. Va­dóc­ba nem ol­ta­nak ró­zsát, hogy szebb le­gyen a föld.

(1948. augusztus. 1. pász­tor­le­vél; Mindszenty okmánytár, harmadik kötet, Mindszenty áldozata, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 191. o.)

 

9. hét

E-mail Nyomtatás PDF

EGYHÁZ

Vál­sá­gos ka­var­gó időkben sok­fé­le íté­let kö­zé ál­lít­ják be ezt az Egy­há­zat. Azon­ban van­nak vo­ná­sai az ő anyai ar­cá­nak, ame­lye­ket min­den­ki­nek el kell is­mer­nie. Ilye­nek, hogy ez az Egy­ház 2000 év fo­lya­mán so­ha­sem lett a belső anar­chia ál­do­za­ta, so­ha­se hagy­ta cser­ben az em­be­ri mél­tó­sá­got, so­ha­sem al­kud­ta el az igaz­sá­got, és so­ha­sem szűnt meg, mint édes­anya hin­te­ni szelleméből, cselekedeteiből az em­be­rek, a gyer­me­kek fe­lé a jó­sá­got.

(Vác, 1946. április. 28.; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 144. o.)

 
További cikkeink...
Oldal 61 / 74
mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2019. augusztus 19. hétfő, Huba napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Augusztus  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     3
  6  7
 

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere