Gondolat
46. hét

E-mail Nyomtatás PDF

UTOL­SÓ ÍTÉ­LET

És ami­kor majd utol­já­ra hú­zó­dik le a vi­lág­tör­té­ne­lem füg­gö­nye és meg­je­le­nik az em­ber Fia, és fel­tű­nik majd az ő jel­vé­nye a Ke­reszt, ak­kor majd ugyan­ez a szent Ke­reszt meg­szün­te­ti a bú­zá­nak és kon­koly­nak va­gyis a sze­re­tet­nek és gyű­lö­let­nek az együt­te­sét.

(Máriaremete, 1947. szeptember. 14.; Mindszenty okmánytár, harmadik kötet, Mindszenty áldozata, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 87. o.)

 

45. hét

E-mail Nyomtatás PDF

KA­TO­LI­KUS MA­GYAR­SÁG

Szól­ja­tok csak zengő he­gyek. Zeng­je­nek a temetők is, hir­des­sék szün­te­len: ahogy őseink 30 nem­ze­dé­ken át vol­tak, mi is va­gyunk, le­szünk ka­to­li­ku­sok és ma­gya­rok. Mindkettőben ala­punk, erőnk, meg­tar­tónk a Nagy­as­­szony, aki az igaz­ság tük­re, a kí­gyó­fej meg­ta­po­só­ja, tisz­ta­ság, élet, édes­ség, re­mény­ség le­súj­tott, le­tört ma­gya­rok­nak

(Eger, 1947. szeptember. 19.; Mindszenty okmánytár, harmadik kötet, Mindszenty áldozata, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 90. o.)

 

44. hét

E-mail Nyomtatás PDF

TISZ­TE­LET

A 4. pa­rancs meg­tar­tá­sa – ó, fi­a­tal, ki hol­nap ag­gas­tyán le­szel – a te ja­va­dat szol­gál­ja, mint ahogy nincs más üd­vös­ség se égen, se föl­dön, mint Is­ten sze­re­te­tén ke­resz­tül, amely min­dig ja­vun­kat akar­ja, a be­csü­le­tes em­be­ri mun­ka, egy­más meg­se­gí­té­se és lel­ki­is­me­re­tünk har­ca­i­nak ál­do­za­tok árán is kö­ve­té­se.

(St. Louis, 1974. június. 21.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány Levéltára 052/b. dosszié)

 

43. hét

E-mail Nyomtatás PDF

MA­GYA­ROK NAGY­AS­­SZO­NYA

Má­ria, Nagy­as­­szo­nyunk, ha­jolj le min­den­kor ta­pasz­talt ir­gal­mas­sá­god­dal éle­tünk ten­ge­ré­nek ör­vé­nye fö­lé és mu­tasd meg, hogy édes­anyánk vagy!

(Mindszenty József: Emlékirataim 193. o.)

 

42. hét

E-mail Nyomtatás PDF

MÁ­RIA

Nem a cso­dák tet­ték őt nag­­gyá föl­di éle­té­ben, a leg­egy­sze­rűbb volt ki­rá­lyi vé­re mel­lett is, egyet­len mél­tó­sá­got ál­la­pít meg ma­ga ma­gá­ról az Ég kül­döt­te előtt is: Íme az Úr­nak szol­gá­ló le­á­nya! (Lk 1,38)

(Bu­da­pest, 1947. december. 8.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 320. o.)

 
Oldal 65 / 74
mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2019. augusztus 19. hétfő, Huba napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Augusztus  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     3
  6  7
 

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere