Gondolat
36. hét

E-mail Nyomtatás PDF

MA­GYAR­SÁG ÉS KA­TO­LI­CIZ­MUS

És mi­vel legerősebb osz­lo­pa a ma­gyar­ság­nak a ka­to­li­kus hit: le­gye­tek büsz­kék és ren­dü­let­le­nül ka­to­li­ku­sok. Ez a két szár­nya le­gyen a ti lel­ke­tek­nek és va­la­hány­szor imád­ság száll el aj­ka­tok­ról, min­dig fog­lal­ja­tok be­le min­den ma­gyar em­bert, ha­tá­ron in­nen, ha­tá­ron túl és a ti szí­ve­tek­ben le­gyen ott min­den ma­gyar­nak a fáj­dal­ma és kín­szen­ve­dé­se.

(Bu­da­pest, 1946. november 28.; Igazság és szeretet; Magyarországi Mindszenty Alapítvány Levéltára 015. dosszié 140. o.)
 

35. hét

E-mail Nyomtatás PDF

VÁ­RAK

De vá­rak nél­kül nem él­het a mai nem­ze­dék sem. És Is­ten­nek há­la, áll­nak a mi vá­ra­ink, a mi erősségeink: a szülőföld temp­lo­ma, ka­to­li­kus is­ko­lá­ja, a csa­lá­di szen­tély és a meg­szen­telt temető.

(Szent­gott­hárd, 1947. május 4.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 278. o.)
 

34. hét

E-mail Nyomtatás PDF

MÁRIA

Nagy bi­zal­munk van azon­ban Má­ri­á­ban, az Egy­ház Any­já­ban és a Ma­gya­rok Nagy­as­­szo­nyá­ban, aki a há­bor­gó ten­ge­rek Csil­la­ga és aki már oly sok­szor rév­be se­gí­tet­te köz­ben­já­rá­sá­val az Egy­ház há­nya­tott ha­jó­ját.

(1974. október 11. nyi­lat­ko­zat a frank­fur­ti nem­zet­kö­zi könyv­vá­sá­ron; Magyarországi Mindszenty Alapítvány Levéltára 042. dosszié)
 

33. hét

E-mail Nyomtatás PDF

VA­GYON

Rossz te­hát a va­gyon? De­hogy rossz; csak em­be­re vá­lo­gat­ja. Az egyik el­kár­ho­zik ve­le, mint Jú­dás – ha beszegődik szol­ga­le­gény­ének, a má­sik ró­zsás Szent Er­zsé­bet lesz ál­ta­la.

(Bu­da­pest, 1945. november 19.; Igazság és szeretet; Magyarországi Mindszenty Alapítvány Levéltára 015. dosszié 16. o.)
 

32. hét

E-mail Nyomtatás PDF

IMÁD­KO­ZÓ MA­GYAR­OR­SZÁG

Ked­ves Hí­ve­im! Ti­nek­tek és raj­ta­tok ke­resz­tül az or­szág­nak azt kell mon­da­nom. Szenvedő ma­gyar nép, légy fo­lyón in­nen, fo­lyón túl imád­ko­zó Ma­gyar­or­szág. Mint egyén, mint csa­lád és mint hívőközösség. Emeld fel go­moly­gó örvényedből imá­ra kul­csolt ke­ze­det, nyo­mo­rú­sá­god jaj­sza­vát ré­gi nagy Pat­ró­nánk­hoz: Mu­tasd meg, hogy anya vagy, ó ir­gal­mas Szűz­anya!

(Esz­ter­gom, 1946. augusztus 15.; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 227. o.)
 
Oldal 67 / 74
mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2019. augusztus 19. hétfő, Huba napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Augusztus  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     3
  6  7
 

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere