Gondolat
16. hét

E-mail Nyomtatás PDF

HIT­VAL­LÁS

Hi­tünk bá­tor meg­val­lá­sa, val­lá­sunk bá­tor gya­kor­lá­sa a nem­zet éle­té­be be­le­vi­szi az er­köl­csi erőket, ame­lyek a belső to­vább­rom­bo­lás veszélyétől meg­óv­ják; be­le­visz if­jú tö­rek­vé­se­ket, ame­lyek az ő sza­bad­sá­gá­nak, egy­sé­gé­nek, ha­la­dá­sá­nak, fel­emel­ke­dé­sé­nek nél­kü­löz­he­tet­len tényezői lesz­nek.

(Bu­da­pest, 1947. május 15.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 287. o.)
 

15. hét

E-mail Nyomtatás PDF

IMÁD­SÁG

Most más időknek kell jönniök az egész nem­zet éle­té­ben. Hív­juk csak vis­­sza ide an­­nyi hi­á­ba­va­ló pró­bál­ko­zás csődje után az imád­ság vi­lá­gát. Nem kí­vá­nunk újat – a ki­nyi­lat­koz­ta­tás és a ma­gyar tör­té­ne­lem ta­nú­sá­ga szól és ad­ja meg az új év lel­ki irá­nyát!

(1946. ka­rá­cso­nyi pász­tor­le­vél; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 258. o.)
 

14. hét

E-mail Nyomtatás PDF

ÍRÁS­TU­DÓK

Óva­kod­ja­tok az írás­tu­dók­tól, azok­tól, akik ma fél­re­ve­ze­tik a vi­lá­got!

(Pázmáneum, 1973. november 11.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára  052/b. dosszié)
 

13. hét

E-mail Nyomtatás PDF

IS­KO­LA ÉS SZA­BAD­SÁG

De van-e sza­bad­ság ott, ahol a ka­to­li­ku­sok­nak nem le­het­nek sa­ját is­ko­lá­ik? Ahol nem tűr­nek mást csak ál­la­mi is­ko­lát? Azt az ál­la­mi is­ko­lát, me­lyen ke­resz­tül a min­den­kor ural­ko­dó sok­szor ki­sebb­sé­gi pár­tok akar­ják a több­ség gyer­me­ke­i­re rá­kény­sze­rí­te­ni a ma­guk vi­lág­né­zet­ét. Egy­szer az egyik párt, más­­szor a má­sik, asze­rint, hogy me­lyik ke­rül ura­lom­ra. És mind­egyik az is­ko­la ré­vén akar­ja a ma­ga ural­mát ál­lan­dó­sí­ta­ni. Nem, ez nem de­mok­rá­cia, ez nem is szabadság…

(Mindszenty József: Emlékirataim 129. o.)
 

12. hét

E-mail Nyomtatás PDF

SE­GÍT­SÉG

Ami­kor ör­vé­nyek és zá­to­nyok közt ha­la­dunk, van dol­ga az evezőnek, de a ter­mé­szet­fe­let­ti se­gít­ség be­ik­ta­tá­sa el­en­ged­he­tet­len.

(Esz­ter­gom, 1946. február 11.; Igazság és szeretet; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 015. dosszié 36. o.)
 
Oldal 71 / 74
mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2019. augusztus 19. hétfő, Huba napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Március  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
    
  8
22
30

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere