26. hét

ÚR­AN­GYA­LA

…magyarok, ha ab­ba­hagy­tá­tok a dé­li Úr­an­gya­lát, hoz­zá­tok vis­­sza éle­te­tek­be! Mi­kor gya­lá­zat­ban ál­lunk, jó ne­künk a ma­gyar dicsőség em­lé­ke­ze­té­re rá­emel­ni te­kin­te­tün­ket.

(Szom­bat­hely, 1947. szeptember 8.; Mindszenty okmánytár, harmadik kötet, Mindszenty áldozata, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 85. o.)
 

25. hét

TISZ­TA­SÁG

Le­gyünk mi tisz­ták, gon­do­lat­ban, mert a Szeplőtelen gyer­me­ke­i­hez ez il­lik! Le­gyünk tisz­ták be­szé­de­ink­ben, mert a Szeplőtelen gyer­me­ke­i­hez ez il­lik! Le­gyünk tisz­ták cse­le­ke­de­te­ink­ben, mert csak ez va­ló mi­hoz­zánk!

(Vác, 1947. október 8.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 308. o.)
 

24. hét

SZENT­FÖLD

A föld most vértől, bűntől el­gya­láz­va fo­rog ke­se­rű le­vé­ben. Jól esik tud­ni, hogy van Szent­föld, ame­lyet Jé­zus kön­­nye, vé­re mo­sott, lá­ba érin­tett és mely­nek levegőjét szív­ta; van Bet­le­he­me, Názárete, Jeruzsáleme, he­gye, völ­gye, ame­lyek kö­zött nyolc bol­dog­sá­got hir­de­tett a bol­dog­ta­lan vi­lág­nak, ahol hir­det­te az Evan­gé­li­u­mot, ahol meg­vál­tott ben­nün­ket, aho­va két­ezer éve száll mil­li­ók kön­nyes só­ha­ja.

(Bu­da­pest, 1946. augusztus 4.; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 194. o.)
 

23. hét

ÖRÖK IGAZ­SÁ­GOK

A cél nem szen­te­sí­ti az esz­kö­zö­ket és közelfekvő előnyért fel­ál­doz­ni az örök el­ve­ket és az igaz­sá­go­kat a leg­na­gyobb rö­vid­lá­tás, mert meg­foszt ben­nün­ket ezen igaz­sá­gok és jo­gok védelmező erejétől, mi­kor majd akár a kö­ze­li, akár a tá­vo­li jövőben szük­sé­günk lesz re­á­juk.

(1947. augusztus 8. Mindszenty József le­vele Dinnyés La­jos mi­nisz­ter­el­nök­höz; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 112. o.)
 

22. hét

VAL­LÁ­SOS NE­VE­LÉS

A ha­za ér­de­ke­it kí­ván­juk szol­gál­ni és a ha­za fenn­ma­ra­dá­sát biz­to­sí­ta­ni, ami­kor if­jú­sá­gun­kat val­lá­so­san akar­juk ne­vel­ni, mert meg va­gyunk győződve, hogy­ha jó ka­to­li­kus­nak ne­vel­jük gyer­me­ke­in­ket, ak­kor ma­gyar­nak is jók lesz­nek.

(1946. május 4. pász­tor­le­vél; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 152. o.)
 

21. hét

BÖR­TÖN

A bör­tön­ben sok­kal in­kább rá­esz­mé­lünk – hi­szen sa­ját sor­sun­kon ta­pasz­tal­hat­juk – , hogy ez a vi­lág, a föl­di éle­tünk si­ra­lom­völ­gye. Las­san­ként el­sza­kad­nak a fog­va tar­tó kap­cso­la­tok, ame­lyek min­ket az anya­gi vi­lág­hoz lán­col­nak. Töb­bet gon­do­lunk az örök­ké­va­ló­ság­ra.

(Mindszenty József: Emlékirataim 391. o.)
 

20. hét

SZENT­LÉ­LEK

A Szent­lé­lek Is­ten vi­lá­gos­ság és tűz. Nem le­het­tek lany­hák, lagy­ma­ta­gok, ál­mo­sak. Ben­ne­tek a Szent­lé­lek tü­zé­nek kell ég­nie és az ő vi­lá­gos­sá­gá­nak kell ki­árad­nia.

(Pázmáneum, 1973. június 2.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára  052/b. dosszié)
 

19. hét

EGY­HÁZ

Min­den­ki, aki csak önkereséséből hagy­ta el a bár­kát, egy­szer, ha­csak az utol­só órá­ban is, két­ség­beeset­ten ku­tat­ja majd a ho­ri­zon­tot a bár­ka után. Ta­lán már csak ak­kor, mi­kor be­szél­ni sem tud, mi­kor az ön­tu­dat érzékektől meg­foszt­va, az ér­te­lem mé­cse­sé­nek utol­só fel­lob­ba­ná­sá­val kér, esd bo­csá­na­tot, ke­gyel­met.

(1973. nagy­böjt, kül­föld­re sza­kadt magyar apá­cák­hoz szó­ló le­vél; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára  052/b. dosszié)
 

18. hét

SZA­BAD­SÁG

„Hol van a tö­ké­le­tes, iga­zi sza­bad­ság? – ahol tel­jes az ön­meg­ta­ga­dás” (Krisz­tus kö­ve­té­se III. 22). Ahol men­te­sek va­gyunk a bűntől. Ahol ma­gu­kon vesz­nek erőt. (I. 22) Kö­vet­ke­zik ebből, hogy akik ma­gu­kon, feltörő ösz­tö­ne­i­ken nem tud­nak ural­kod­ni, azok men­nél erősebben hir­de­tik, an­nál ke­vés­bé tud­ják ad­ni a sza­bad­sá­got; a meg nem kö­tött ál­lat szün­te­len mar má­sok fe­lé; szol­ga­lel­kek sza­bad­sá­got mér­nek a sza­bad­ság cé­gé­re alatt.

(Za­la­eger­szeg, 1946. szeptember 15.; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 241. o.)
 

17. hét

IR­GA­LOM

Ti lesz­tek a se­bek bekötözői, az Is­ten gyó­gyí­tó ke­ze is, az ir­gal­mas sza­ma­ri­tá­nus is. Így le­szünk mél­tó követői Jé­zu­sunk ir­gal­mas szí­vé­nek, az őskereszténységnek, Szent Már­ton püs­pök­nek, ala­mizs­na­osz­tó Szent Ist­ván ki­rá­lyunk és Szent Er­zsé­bet as­­szony hős sze­re­te­té­nek. Így kön­­nyít­jük, eny­hít­jük meg a ma­gunk szá­má­ra az íté­let nagy nap­já­nak bor­zal­mas fé­lel­me­tes­sé­gét, hisz amit em­ber­tár­sa­ink­nak te­szünk, ma­gá­nak Jé­zus­nak tes­­szük.

(1946. február 2. pász­tor­le­vél; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 130. o.)
 
Oldal 35 / 37
Gondolat


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2019. május 22. szerda, Júlia és Rita napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.01.14. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Május  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
    3
  

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere