11. hét

RÓ­ZSA­FÜ­ZÉR

A ró­zsa­fü­zér szin­tén ma­gyar­rá ho­no­so­dott imád­ság. Akik el­fe­lej­tet­ték, ve­zes­sék vissza éle­tük­be.

(Szom­bat­hely, 1947. szeptember 8.; Mindszenty okmánytár, harmadik kötet, Mindszenty áldozata, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 85. o.)


 

10. hét

BÉ­KE

Mi, hívők ve­gyük ke­zünk­be a bé­ke szent ügyét, úgy hogy ost­ro­mol­juk meg az eget mil­li­ók és mil­li­ók alá­za­tos, áll­ha­ta­tos imád­sá­gá­val s imád­ság­gal egé­szen át­ita­tott éle­té­vel.

(1946. ka­rá­cso­nyi pász­tor­le­vél; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 257. o.)
 

9. hét

MUN­KA

Is­ten min­den mun­kát, me­lyet ne­vé­vel aj­kun­kon vég­zünk, úgy te­kint, mint temp­lo­mi imát.

(1948. március 23. Ka­to­li­kus Ma­gya­rok Va­sár­nap­ja; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 011/2. sz. d.)
 

8. hét

GYER­MEK­ÁL­DÁS

Az élet­ben sem­mi sincs cél és ren­del­te­tés nél­kül; az anya­test sincs. En­nek ren­del­te­té­se: ad­jon gyer­me­ket! Ezért van meg az em­ber­ben az élet­nem­zést szol­gá­ló al­kat. A ne­mek különbözőségének sem­mi ér­tel­me, ha a gye­rek­nem­zés gon­do­la­tát el le­het­ne sik­kasz­ta­nunk. A há­zas­ság elsődleges cél­ja is nyil­ván az em­be­ri nem éle­té­nek to­vább­vi­te­le, az élet fák­lyá­já­nak to­vább­adá­sa. Ahogy az Is­ten ad­ta az éle­tet az elődök ré­vén a mai szülőknek, úgy kell to­vább­ad­ni­uk ezek­nek is mind­azok szá­má­ra, aki­ket Is­ten ne­kik akar jut­tat­ni.

(1946. május 15. ér­se­ki kör­le­vél; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 183. o.)
 

7. hét

MA­GYA­ROK NAGY­AS­­SZO­NYA

Hi­szen a Ma­gya­rok Nagy­as­­szo­nya tisz­te­le­te nem más, mint egy ár­va, ágtalan, meg­té­pett, meg­szag­ga­tott nem­zet­nek oda­ha­nyat­lá­sa az Is­ten Any­já­nak és a nem­zet Any­já­nak a lá­bai elé; ki­tár­juk a se­be­ket, el­pa­na­szol­juk ke­reszt­je­in­ket, a csa­ló­dá­sa­in­kat, meg­mu­tat­juk ar­cun­kon a szé­gyen­pírt, amit hor­do­zunk és jól-esik ne­künk ki­tár­ni azt, amit az em­ber csak az édes­anya előtt szo­kott ki­tár­ni.

(Vác, 1947. október 8.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 301. o.)
 

6. hét

MÁ­RIA

A bet­le­he­mi bar­lang­nak ő a mé­cse­se, a szent éj­nek a leg­szebb csil­la­ga; az ő fo­há­sza a legédesb „gló­ria”: Ná­zá­ret nem len­ne Jé­zus ott­ho­na, ha nincs az ott­hon­nak édes­any­ja s an­gya­la; a Gol­go­ta nem vol­na olyan cso­dá­la­to­san megrendítő, ha Jé­zus a ke­reszt mel­lé nem ül­te­ti a gyöngy­vi­rá­got, me­lyet elsőnek hint meg vé­ré­vel s ezt a ró­zsát, mely oda­ta­pad s fel­fut a ke­reszt­fán, s kí­nos ér­zé­sé­ben ki­vi­rág­zik.

(Pehm József: Az édesanya, Budapest, Stephaneum nyomda R. T., 1916. 186. o.)
 

5. hét

TA­NÚ­SÁG­TÉ­TEL

Jöt­tem azért, hogy el­mond­jam az én ta­nú­ság­té­te­le­met és a vi­lág­nak bi­zo­nyos­sá­got szol­gál­tas­sak ar­ról, mi ment vég­be az én bol­dog­ta­lan ha­zám­ban. Nem di­csek­szem sem­mi­vel. Is­ten kegyelméből va­gyok, ami va­gyok. Is­ten ke­gyel­me nél­kül sem­mi sem va­gyok.

(Mel­bourne, 1974. november 9.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 052/b sz. d.)
 

4. hét

PROHÁSZKA

A múlt­ból a jövőt ta­ní­tó és szent éle­tet élő Ot­to­kár püs­pök­nek az ar­cát vés­sük be ke­mé­nyen a szí­vünk­be és vi­gyük ma­gunk­kal ak­kor is az élet­be, ami­kor az ő tisz­te­le­tét hú­ro­zó ak­kor­dok el­né­mul­nak.

(Bu­da­pest, 1947. november 26.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 273. o.)
 

3. hét

MA­GYAR IF­JÚ­SÁG

Ez a te he­lyed is ma­gyar if­jú­ság! Az örök élet igéi mel­lett! Járt va­la­ki ezen a föl­dön, aki egye­dül mond­hat­ta ma­gá­ról: Én va­gyok az Út, az Igaz­ság és az Élet, s ki utá­nam jön, nem jár sötétségben… Krisz­tus az az Út, me­lyen jár­no­tok kell, az az Igaz­ság, mely­be öl­töz­nö­tök kell. Ő az az Élet, ame­lyet él­ne­tek kell az idők ka­var­gá­sá­ban is.

(Bu­da­pest, 1945. október 14.; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 58. o.)
 

2. hét

ÁHÍ­TAT

Az áhí­tat nem an­­nyit je­lent, hogy le­süt­jük a sze­mün­ket. Az ke­vés! Az egy életállapot, nem egy élet­moz­za­nat. És ez az áhí­tat éle­te ös­­sze­kap­csol Is­ten­nel, és én tu­dom, ér­zem ma­gam fö­lött és az em­be­ri­ség fe­lett az Is­ten­nek az elsőbbségét és felsőbbségét.

(Pázmáneum, 1973. január 1.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 052/b. sz. d.)
 
Oldal 36 / 37
Gondolat


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2018. november 20. kedd, Jolán napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2018.07.30. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  November  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
   
  9
  

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere