Gondolat
11. hét

E-mail Nyomtatás PDF

RÓ­ZSA­FÜ­ZÉR

A ró­zsa­fü­zér szin­tén ma­gyar­rá ho­no­so­dott imád­ság. Akik el­fe­lej­tet­ték, ve­zes­sék vissza éle­tük­be.

(Szom­bat­hely, 1947. szeptember 8.; Mindszenty okmánytár, harmadik kötet, Mindszenty áldozata, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 85. o.)


 

10. hét

E-mail Nyomtatás PDF

BÉ­KE

Mi, hívők ve­gyük ke­zünk­be a bé­ke szent ügyét, úgy hogy ost­ro­mol­juk meg az eget mil­li­ók és mil­li­ók alá­za­tos, áll­ha­ta­tos imád­sá­gá­val s imád­ság­gal egé­szen át­ita­tott éle­té­vel.

(1946. ka­rá­cso­nyi pász­tor­le­vél; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 257. o.)
 

9. hét

E-mail Nyomtatás PDF

MUN­KA

Is­ten min­den mun­kát, me­lyet ne­vé­vel aj­kun­kon vég­zünk, úgy te­kint, mint temp­lo­mi imát.

(1948. március 23. Ka­to­li­kus Ma­gya­rok Va­sár­nap­ja; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 011/2. sz. d.)
 

8. hét

E-mail Nyomtatás PDF

GYER­MEK­ÁL­DÁS

Az élet­ben sem­mi sincs cél és ren­del­te­tés nél­kül; az anya­test sincs. En­nek ren­del­te­té­se: ad­jon gyer­me­ket! Ezért van meg az em­ber­ben az élet­nem­zést szol­gá­ló al­kat. A ne­mek különbözőségének sem­mi ér­tel­me, ha a gye­rek­nem­zés gon­do­la­tát el le­het­ne sik­kasz­ta­nunk. A há­zas­ság elsődleges cél­ja is nyil­ván az em­be­ri nem éle­té­nek to­vább­vi­te­le, az élet fák­lyá­já­nak to­vább­adá­sa. Ahogy az Is­ten ad­ta az éle­tet az elődök ré­vén a mai szülőknek, úgy kell to­vább­ad­ni­uk ezek­nek is mind­azok szá­má­ra, aki­ket Is­ten ne­kik akar jut­tat­ni.

(1946. május 15. ér­se­ki kör­le­vél; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 183. o.)
 

7. hét

E-mail Nyomtatás PDF

MA­GYA­ROK NAGY­AS­­SZO­NYA

Hi­szen a Ma­gya­rok Nagy­as­­szo­nya tisz­te­le­te nem más, mint egy ár­va, ágtalan, meg­té­pett, meg­szag­ga­tott nem­zet­nek oda­ha­nyat­lá­sa az Is­ten Any­já­nak és a nem­zet Any­já­nak a lá­bai elé; ki­tár­juk a se­be­ket, el­pa­na­szol­juk ke­reszt­je­in­ket, a csa­ló­dá­sa­in­kat, meg­mu­tat­juk ar­cun­kon a szé­gyen­pírt, amit hor­do­zunk és jól-esik ne­künk ki­tár­ni azt, amit az em­ber csak az édes­anya előtt szo­kott ki­tár­ni.

(Vác, 1947. október 8.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 301. o.)
 
További cikkeink...
Oldal 72 / 74
mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. január 21. kedd, Ágnes napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Január  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
  
  

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere