Gondolat
26. hét

E-mail Nyomtatás PDF

ÚR­AN­GYA­LA

…magyarok, ha ab­ba­hagy­tá­tok a dé­li Úr­an­gya­lát, hoz­zá­tok vis­­sza éle­te­tek­be! Mi­kor gya­lá­zat­ban ál­lunk, jó ne­künk a ma­gyar dicsőség em­lé­ke­ze­té­re rá­emel­ni te­kin­te­tün­ket.

(Szom­bat­hely, 1947. szeptember 8.; Mindszenty okmánytár, harmadik kötet, Mindszenty áldozata, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 85. o.)
 

25. hét

E-mail Nyomtatás PDF

TISZ­TA­SÁG

Le­gyünk mi tisz­ták, gon­do­lat­ban, mert a Szeplőtelen gyer­me­ke­i­hez ez il­lik! Le­gyünk tisz­ták be­szé­de­ink­ben, mert a Szeplőtelen gyer­me­ke­i­hez ez il­lik! Le­gyünk tisz­ták cse­le­ke­de­te­ink­ben, mert csak ez va­ló mi­hoz­zánk!

(Vác, 1947. október 8.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 308. o.)
 

24. hét

E-mail Nyomtatás PDF

SZENT­FÖLD

A föld most vértől, bűntől el­gya­láz­va fo­rog ke­se­rű le­vé­ben. Jól esik tud­ni, hogy van Szent­föld, ame­lyet Jé­zus kön­­nye, vé­re mo­sott, lá­ba érin­tett és mely­nek levegőjét szív­ta; van Bet­le­he­me, Názárete, Jeruzsáleme, he­gye, völ­gye, ame­lyek kö­zött nyolc bol­dog­sá­got hir­de­tett a bol­dog­ta­lan vi­lág­nak, ahol hir­det­te az Evan­gé­li­u­mot, ahol meg­vál­tott ben­nün­ket, aho­va két­ezer éve száll mil­li­ók kön­nyes só­ha­ja.

(Bu­da­pest, 1946. augusztus 4.; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 194. o.)
 

23. hét

E-mail Nyomtatás PDF

ÖRÖK IGAZ­SÁ­GOK

A cél nem szen­te­sí­ti az esz­kö­zö­ket és közelfekvő előnyért fel­ál­doz­ni az örök el­ve­ket és az igaz­sá­go­kat a leg­na­gyobb rö­vid­lá­tás, mert meg­foszt ben­nün­ket ezen igaz­sá­gok és jo­gok védelmező erejétől, mi­kor majd akár a kö­ze­li, akár a tá­vo­li jövőben szük­sé­günk lesz re­á­juk.

(1947. augusztus 8. Mindszenty József le­vele Dinnyés La­jos mi­nisz­ter­el­nök­höz; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 112. o.)
 

22. hét

E-mail Nyomtatás PDF

VAL­LÁ­SOS NE­VE­LÉS

A ha­za ér­de­ke­it kí­ván­juk szol­gál­ni és a ha­za fenn­ma­ra­dá­sát biz­to­sí­ta­ni, ami­kor if­jú­sá­gun­kat val­lá­so­san akar­juk ne­vel­ni, mert meg va­gyunk győződve, hogy­ha jó ka­to­li­kus­nak ne­vel­jük gyer­me­ke­in­ket, ak­kor ma­gyar­nak is jók lesz­nek.

(1946. május 4. pász­tor­le­vél; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 152. o.)
 
Oldal 69 / 74
mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. május 28. csütörtök, Emil és Csanád napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Május  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      3

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere