Füzér Julián OFM: Szentnek kiáltjuk!

Katolikus Magyarok Vasárnapja, Youngstown Ohio, 1987.

Ez a hatalmas könyv: Szentnek kiáltjuk!, melyhez hasonlót korunk egyházi – sőt világi – nagyjai, hősei, szentjei közül eddig egy sem kapott, minden tekintetben elismerésre méltó alkotás dr. Füzér Julián ferences atya szerkesztésében.

Noha minden sora, betűje Mindszenty bíborosunkról szól, mégsem életrajz! Sőt emlékalbum sem. Inkább Mindszenty „Virágoskertje”, amely lényegében magában foglalja mindazokat a „virágokat”, amiket írásban, beszédben, művészetben halálának 10. évfordulójára a világ minden tájáról – elsősorban – magyarok mártír hősünk sírjára helyeztek: mert csodálják, szeretik és szentnek tartják!

Ez a könyv 80 írójával és művészével, akik között szerepel pápa, királyi sarj, bíboros, országelnök, zeneszerző s egyszerű ember, a magyar nép „hárfája”, amelyen Psalmus Hungaricusát játssza a sarló-kalapácsos rabláncába fűzött Magyarország – illetőleg korunk legnagyobb fiának, hősének, mártírjának, szentjének dicsőítésére. Ezek a megemlékezések nem felkérésre, tiszteletdíjért íródtak. Nem a köteles udvariasság dicséretei! Mindszenty varázslatos egyéniségétől, magyarságától, szentségétől ihletve önként énekelték, mondták el, vésték kőbe, álmodták költeménybe, ecsetelték vászonra, zenésítették dallamra azt, amit szívük diktált, amit szemük látott, amit agyuk megőrzött, amit hitük parancsolt. Ezért a Szentnek kiáltjuk! nem más, mint ezrek, ha nem milliók, illetőleg az egész világ szeretetének, csodálatának, tiszteletének, ámulatának, „közmeggyőződésének” tolmácsolása, a katolikus hívők egyhangú szentté avatása!

Hogy a Szentnek kiáltjuk! írói minek látták bíborosunkat, elárulják azok a jelzők, amelyekkel illetik. Bámulatos ezek sokasága, lényegre tapintása, Mindszenty egyéniségének káprázatos gazdagsága. Minden jelző szinte egy-egy életrajz, illetőleg annak magja. Benne teljes egészében a tökéletes Mindszenty.

A Szentnek kiáltjuk! oly színes világot, oly ezer témájú mozaikot foglal magában, hogy tartalmát a könyv szerkesztője sem tudta tökéletesen egyértelmű fejezetekbe rendezni. A könyv tartalmáról a fejezetek címe mégis sokat elárul. Ilyenek: Dokumentumok; Dicsőítések; Jellemzések; A szent; Emlékbeszédek; Imák; Imameghallgatások; Mindszenty és a magyarok; Költemények – zeneművek; Megemlékezések. E fejezeteket aláhúzzák rajzok, képek, festmények, szobrok.

A könyv nagyszerűségében s egyszerűségében valóban remek, megrendítő, sóhajokra késztető tökéletes emberábrázolás. A Szentnek kiáltjuk! nem „egy ültben” átolvasható könyv. Nem is csak ismertetést célzó. Mindennapi lelki táplálékra gyűjtötte össze Füzér atya, mint az apostolok Jézus parancsára az elhullott „kenyérmorzsákat”. Naponkénti csipegetésre kosarazta egybe. Úgy kell vele és belőle élni, mint az evangéliumokból.

A könyv kimondott célja, hogy Mindszentyt megismerjük. Megismerve megszeressük. Megszeretve kövessük és szentté avatását sürgessük. E könyv íróinak minden sora, minden betűje azt a közmeggyőződést hirdeti, hogy Mindszenty minden tekintetben nagy ember és szent volt. Ezt a meggyőződésüket írták alá tízezrek, amikor Rómától bíborosunk szentté avatását kérték és kérik. A szentté avatáshoz imameghallgatás is kell. Füzér atyához eddig 39 eset futott be. Hogy Rómába hány ment, nem tudjuk.

A Szentnek kiáltjuk! szerkesztője és részírója hatalmas munkát végzett. Az ő megérdemelt dicsősége és jutalma az lesz, ha Mindszenty bíborost a szentek dicsfényében láthatja.

Gúnyos költeményében Szalay János szinte jövendölt a „boldog száműzöttről”: „kopotton is ragyogó, vihartaposta lobogó, talán még szentté avatnak”!

Szeretnénk remélni, hogy e kaifási ajak és a Szentnek kiáltjuk! bizonyságtételei által Isten szólt: Mindszenty megdicsőíttetik!


P. Krupa Sándor OFM


 

A könyv tartalomjegyzéke:

 1. Ajánlás – Irányi László püspök
 2. Előszó – Összegyűjtött morzsák – Füzér Julián
 3. 1. Bevezető
 4. Mindszenty bíboros sírfelirata
 5. A lapda – Illyés Gyula
 6. Kő az úton – Prohászka Ottokár
 7. Mindszenty József utolsó napjai – Harangozó Ferenc
 8. A bécsi Irgalmasok kórházában – Cser-Palkovits István
 9. Temetési gyászbeszéd – Közi-Horváth József
 10. „Kő, amit az építők elvetettek” – Füzér Julián
 11. Levél a katolikus magyar egyházközségekhez – Gereben István
 12. 2. Dokumentumok
 13. Esztergomi székfoglaló
 14. Engesztelés
 15. Ima a békeszerződés napján
 16. A nyugat-kanadai magyarokhoz
 17. Mária népe
 18. A szerzetesek elhagyják az iskolákat
 19. Búcsú a papoktól
 20. XII. Pius pápa az Egyház bíborosaihoz
 21. Rádiószózat 1956. november 3-án
 22. Washingtonban a Kongresszushoz
 23. Az észak-amerikai magyarokhoz
 24. Az utolsó körlevél
 25. Mindszenty bíboros végrendelete
 26. 3. Egyházi és világi vezetők dicsérik Mindszenty bíborost
 27. Pio Laghi érsek, apostoli pro-nuncius
 28. Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke
 29. Franz König, Bécs bíboros érseke
 30. Habsburg Ottó, az Európa Parlament tagja
 31. Philip M. Hannan, New Orleans érseke
 32. Irányi László, a külföldi magyarok püspöke
 33. Közi-Horváth József, volt országgyűlési képviselő
 34. Bertalan Imre, az AMRE elnöke
 35. William Seth Shepard, az Egyesült Államok Bordeaux-i főkonzula
 36. 4. Jellemzések
 37. Mindszenty bíboros, a próféta – Békés Gellért
 38. „Holtában is beszél ...” – Közi-Horváth József
 39. Milyen ember volta prímás? – Habsburg Ottó
 40. A jövő győztese – Habsburg Ottó
 41. Ki volt Mindszenty? – Cser-Palkovits István
 42. Mindszenty, a szabadság és vallás hőse, vértanúja – Vecsey Lajos
 43. Aki karácsonykor is könnyez – Krupa Sándor
 44. Milyen püspök volt Mindszenty? – Füzér Julián
 45. A száműzetés keresztje – Filippi István
 46. Előszó egy meg nem jelent Mindszenty-könyvhöz – Flórián Tibor
 47. Az igazság tanúja – Flórián Tibor
 48. A bíboros, ahogy én láttam – Halmos Milán
 49. Mindszenty emlékezete – Legárd László
 50. Élményeim Mindszenty kardinálissal kapcsolatban – Miskolczy Kálmán
 51. 5. Mindszenty, a szent
 52. Szentet jöttünk temetni – Werenfried van Straaten
 53. A máriacelli sír – Harangozó Ferenc
 54. Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért – Közi-Horváth József
 55. Mindszenty József, a szent magyar – Mihályi Gilbert
 56. Hozzászólás Mindszenty József szentté avatásának kérdéséhez – Mihályi Gilbert
 57. Mindszenty bíboros példaképünk – Palágyi Natália
 58. Példaképünk a hitben: Mindszenty József – Kiss Barnabás
 59. Mindszenty bíboros mártíriuma – Könnyű László
 60. Miért kívánjuk, hogy Mindszenty József hivatalosan is a magyar szentek sorába lépjen? – Pogány András
 61. Miért volt hős? Miért volt szent? – Főglein István
 62. Mindszenty, a béke hercege – Filippi István
 63. Mindszenty a rózsafüzér útján – Filippi István
 64. Mindszenty bíboros szentté avatásának ügyében – Krupa Sándor
 65. Mindszenty bíboros szentté avatásáért – Füzér Julián
 66. Szentek és pápák – Füzér Julián
 67. Szent volt-e Mindszenty József? – Füzér Julián
 68. A köztudat kialakítása Mindszenty atya szentté avatásához – Füzér Julián
 69. A tanúvallomások összegyűjtése Mindszenty bíboros szentté avatásához – Füzér Julián
 70. Direktívák a tanúvallomásokhoz – Füzér Julián
 71. Interjú a Szabad Európa Rádióval – Füzér Julián
 72. Mindszenty boldoggá avatásáért – A Clevelandi Magyar Katolikus Tanács
 73. Miért nincs több szentünk, amikor lehetne – Ligeti Angelus
 74. 6. Homíliák, szentbeszédek
 75. Az örökkévalóság felé vezető út – Irányi László
 76. Új közbenjáró, új magyar szent – Irányi László
 77. Minél dühösebb a pöröly, annál nyugodtabb az üllő – Mehrle Tamás
 78. Mindszenty-emlékbeszéd Máriacellben – Közi-Horváth József
 79. Keresztre vele! – Werenfried van Straaten
 80. Mint dúsan termő szőlővessző – Füzér Julián
 81. Próféta, apostol, tanítvány – Füzér Julián
 82. Mint a kisemmizett Krisztus – Füzér Julián
 83. Az evangélium hirdetője – Füzér Julián
 84. Anyák napján – Békési István
 85. A nagy tanúságtevő – Kiss Máté
 86. Nekünk is van Mózesünk! – Zsoldos Imre
 87. Mindszenty, az üldözött egyház prototípusa – Radics János
 88. Mindszenty, a magyar fenyőóriás – Barna Sándor
 89. 7. Imák
 90. A hívek imája Máriacellben – Kerny Géza
 91. Ima Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért – Harangozó Ferenc
 92. Litánia Mindszenty József szentté avatásáért – Könnyű László
 93. Könyörgés – Kiss Barnabás
 94. Ima Mindszenty bíboros szentté avatásáért – Steven Dunker
 95. Ima Mindszenty bíboros oltárra emeléséért – Horváth Benedek
 96. Könyörgés a szentté avatásért – Kiss Máté
 97. Ima Mindszenty bíboroshoz – Henkey Károly
 98. Rózsfüzértized Mindszentyért – A Clevelandi Magyar Katolikus Tanács
 99. Imádság a magyarok máriacelli Nagyasszonyához – Bordeaux Ottó
 100. Ima Mindszenty atya szentté avatásáért – Füzér Julián
 101. Ima – Füzér Julián
 102. Magyarországi magyarok imája Mindszenty bíboroshoz
 103. 8. Imameghallgatások
 104. Gubik Mihály
 105. Kádár Jolán
 106. Mensáros László
 107. Gábeli Péterné
 108. J. Nagy
 109. Farkas Margit
 110. 9. Képek
 111. 10. Mindszenty bíboros és a magyarok
 112. Mindszenty, a magyar ideál – Jaszovszky József
 113. A szegény Mindszenty gazdag hagyatéka – Közi-Horváth József
 114. A Mindszenty-per margójára – Harangozó Ferenc
 115. A koronatanú halálára – Harangozó Ferenc
 116. A csökönyösség és az állhatatosság különbözőségéről – Szőke János
 117. Hogyan jött létre a megegyezés a magyar katolikus egyház és az állam között? – Stirling György
 118. 1956. november 3. este 8 óra – Stirling György
 119. Mindszenty legitimizmusa – Kertész Tamás
 120. Mindszenty József: „A nemzetben él a nyelv” – Mihályi Gilbert
 121. A Mindszenty-évforduló szentmiséjén – Mihályi Gilbert
 122. Mindszenty ereje – Filippi István
 123. Pilátus mossa kezeit – Filippi István
 124. Mérhetetlen kincs – Batthyány Iván
 125. Budavári Boldogasszony – v. Endrey Antal
 126. Tíz éve – v. Endrey Antal
 127. Szellemi anyaság – Füzér Julián
 128. Miért szeretnek bennünket a franciák? – Füzér Julián
 129. Mindszenty József hercegprímás – Kalló Erzsébet
 130. „Szent ügy ez ...” – Borbás Károly
 131. Mindszenty József élete a zalaegerszegi plébániától Máriacellig – Borbás Károly
 132. Emlékezés – Ligeti Angelus
 133. Helyét keresi bennünk – Sajgó Szabolcs
 134. Negyven esztendő után – T. F.
 135. Megkésett adalék a XX. század legnagyobb magyarjának alakjához – Bognár Kálmán
 136. 11. Költemények, zeneművek
 137. Velünk maradtál – Flórián Tibor
 138. Ébresztő hajnal előtt – Flórián Tibor
 139. Mindszenty – Tollas Tibor
 140. Mindszenty – Négyesy Irén
 141. Mindszentyhez – Tarné Lévay Pálma
 142. Mindszenty ma is él – Zsoldos Imre
 143. Hódolót Mindszenty nevének – Zsoldos Imre
 144. Új Emmausz – Miskolczy Kálmán
 145. Krisztuskövetés – Harkayné Somkuthy Józsa
 146. Csonka piramis – Miskolczy Kálmán
 147. A mártír Ágnes nevenapján – Bujdosó Bálint
 148. Az elmúlt éjből – Bujdosó Bálint
 149. Felirat a máriacelli sírra – Bujdosó Bálint
 150. Mindszenty – Soproni Bálint
 151. Valamennyi magyar szentek imádkozzatok! – Hieronymi Pál
 152. Mindszenty halálának 10. évfordulójára – Horváth Auguszta
 153. Ének Mindszentyről – Könnyű László
 154. Ének Mindszentyről (zene) – Szabó Magda
 155. Egy látogatás emléke – Horváth László
 156. Ének Mindszentyről (zene) – Horváth László
 157. 12. Irodalom
 158. A megpróbált férfi – Krupa Sándor
 159. És az agapé – Eszterhás István
 160. A bíboros védője – Töttösy Ernő
 161. A plébános dinnyéi – Bálint Imre
 162. 13. Megemlékezések
 163. Bevezetés
 164. 1. A máriacelli ünnepély
 165. Ezrek a máriacelli sírnál – Harangozó Ferenc
 166. Mindszenty sírjánál Máriacellben – Skultéty Csaba
 167. Ünnepi beszéd – Plank Benedict
 168. 2. Megemlékezés Washingtonban
 169. Az egyházi ünnepély – Harkay Róbert
 170. Koszorúzási beszéd – Gereben István
 171. Amerika Hangja a washingtoni ünnepélyről – Márer György
 172. A kongresszusi megemlékezés – Harkay Róbert
 173. Beszéd a kongresszusi fogadáson – Harkay Róbert
 174. A „Cardinal Mindszenty Society” ünnepi megemlékezése
 175. 3. Ünnepély Bécsben
 176. Emléktábla a Pázmáneum falán – G. E
 177. Beszéd az emléktábla leleplezésekor – Gianone Egon
 178. 4. Megemlékezés Clevelandben
 179. Szentmise a székesegyházban – Kiss Barnabás
 180. A Mindszenty-pályázat eredménye – Papp Gábor
 181. 5. A Volt Magyar Politikai Foglyok Világszövetségének megemlékezései Amerikában
 182. Mindszenty József, századunk legnagyobb magyarja – Helcz Tibor
 183. Mindszenty bíboros – eszményünk – Csóka Jenő
 184. Örökös díszelnökünk, Mindszenty József bíboros – S. Koósa Antal
 185. 6. Megemlékezések az Egyesült Államokban és Kanadában
 186. A Szabadföldi Magyarok Világkongresszusa kéri Mindszenty József szentté avatását – Könnyü László
 187. Mindszenty-kultusz New Brunswickon – Kiss Máté
 188. Ünnepélyes megemlékezés New Yorkban – Harkay Róbert
 189. A youngstowni búcsún – Kiss Barnabás
 190. Szentmise Mindszenty Józsefért Floridában – Horváth Mihály
 191. Mindszenty-emlékünnep Wellandon – Fáy István
 192. 7. Megemlékezések Európában
 193. Szobrot állítottak Mindszentynek Stuttgartban – Fejős Ottó
 194. Kegyeletes megemlékezés Londonban – Nádasy T. Jenő
 195. A svédországi magyarok megemlékezése – Herold Magdolna
 196. Ünnepi beszéd Malmőben – Szenttamásy Béla
 197. A máriacelli ünnepség hirdetései Innsbruckban – Kerny Géza
 198. Mindszenty-mise Párizsban
 199. A máriacelli ünnepély hirdetése Rómában – Kovách Angelusz
 200. Az írók névsora és rövid életrajza
 201. Név- és tárgymutató

(A borító nagyításához kattintson a képre!)

Vissza

 
Szemle


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. július 11. szombat, Nóra és Lili napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Július  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
    2
  

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere