6. hét

MÁ­RIA

A bet­le­he­mi bar­lang­nak ő a mé­cse­se, a szent éj­nek a leg­szebb csil­la­ga; az ő fo­há­sza a legédesb „gló­ria”: Ná­zá­ret nem len­ne Jé­zus ott­ho­na, ha nincs az ott­hon­nak édes­any­ja s an­gya­la; a Gol­go­ta nem vol­na olyan cso­dá­la­to­san megrendítő, ha Jé­zus a ke­reszt mel­lé nem ül­te­ti a gyöngy­vi­rá­got, me­lyet elsőnek hint meg vé­ré­vel s ezt a ró­zsát, mely oda­ta­pad s fel­fut a ke­reszt­fán, s kí­nos ér­zé­sé­ben ki­vi­rág­zik.

(Pehm József: Az édesanya, Budapest, Stephaneum nyomda R. T., 1916. 186. o.)
 

5. hét

TA­NÚ­SÁG­TÉ­TEL

Jöt­tem azért, hogy el­mond­jam az én ta­nú­ság­té­te­le­met és a vi­lág­nak bi­zo­nyos­sá­got szol­gál­tas­sak ar­ról, mi ment vég­be az én bol­dog­ta­lan ha­zám­ban. Nem di­csek­szem sem­mi­vel. Is­ten kegyelméből va­gyok, ami va­gyok. Is­ten ke­gyel­me nél­kül sem­mi sem va­gyok.

(Mel­bourne, 1974. november 9.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 052/b sz. d.)
 

4. hét

PROHÁSZKA

A múlt­ból a jövőt ta­ní­tó és szent éle­tet élő Ot­to­kár püs­pök­nek az ar­cát vés­sük be ke­mé­nyen a szí­vünk­be és vi­gyük ma­gunk­kal ak­kor is az élet­be, ami­kor az ő tisz­te­le­tét hú­ro­zó ak­kor­dok el­né­mul­nak.

(Bu­da­pest, 1947. november 26.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 273. o.)
 

3. hét

MA­GYAR IF­JÚ­SÁG

Ez a te he­lyed is ma­gyar if­jú­ság! Az örök élet igéi mel­lett! Járt va­la­ki ezen a föl­dön, aki egye­dül mond­hat­ta ma­gá­ról: Én va­gyok az Út, az Igaz­ság és az Élet, s ki utá­nam jön, nem jár sötétségben… Krisz­tus az az Út, me­lyen jár­no­tok kell, az az Igaz­ság, mely­be öl­töz­nö­tök kell. Ő az az Élet, ame­lyet él­ne­tek kell az idők ka­var­gá­sá­ban is.

(Bu­da­pest, 1945. október 14.; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 58. o.)
 

2. hét

ÁHÍ­TAT

Az áhí­tat nem an­­nyit je­lent, hogy le­süt­jük a sze­mün­ket. Az ke­vés! Az egy életállapot, nem egy élet­moz­za­nat. És ez az áhí­tat éle­te ös­­sze­kap­csol Is­ten­nel, és én tu­dom, ér­zem ma­gam fö­lött és az em­be­ri­ség fe­lett az Is­ten­nek az elsőbbségét és felsőbbségét.

(Pázmáneum, 1973. január 1.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 052/b. sz. d.)
 

1. hét

ALA­MIZS­NA

Az ala­mizs­na fész­ke so­ha­sem az er­szény, so­ha­sem a lá­da­fia, a fás­ko­sár, a ru­ha­tár, ha­nem az érző em­be­ri szív.

(Bu­da­pest, 1945. november 18.; Mindszenty okmánytár, első kötet, MIindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 86. o.)
 
Oldal 37 / 37
Gondolat


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. augusztus 4. kedd, Domonkos és Dominika napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Január  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
  
  

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere